Referatsamling

Brottsoffermyndigheten publicerar ett urval vägledande avgöranden i en referatsamling.
Detta har myndigheten gjort sedan 1998 och den sjunde och senaste upplagan, för 2014, publiceras i september 2014. Den ersätter den förra upplagan från 2012.

Under rubriken Aktuella beslut finns ett supplement med de nya beslut som Nämnden för brottsskadeersättning fattat.

Nya referat presenteras också kontinuerligt i Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev. Klicka på länken för att starta en kostnadsfri prenumeraton.

Referatsamlingen som bok kostar ca 200 kronor och beställs via Wolters Kluwer.
Här hittar du referatsamlingen i fulltext som PDF-fil.Här finns praktiska tips om hur man söker information i en PDF-fil.

Ur förordet

Syftet med referatsamlingen är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott av skiftande svårighetsgrad.

De fall som refereras har det gemensamt att de ska kunna vara en utgångspunkt i den praktiska hanteringen av skadeståndsfrågor. Myndigheten har inte någon speciell målgrupp utan hoppas att referatsamlingen ska kunna användas inom rättsväsendet och försäkringsbranschen samt av ideella organisationer på brottsofferområdet och enskilda.

Samtliga medarbetare i beslutande ställning på Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet har deltagit i arbetet med den här referatsamlingen. Tf. brottsskadechefen Hans Sjölander har ansvarat för den slutliga sammanställningen


Länk till förra upplagan av referatsamlingen, från 2012.
Senast uppdaterad:2015-10-05